با پیشنهاد بابک طهماسبی مدیریت هلدینگ و با تایید و حکم هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس استاد عبدالرحمن نیک سرشت بِه عنوان “معاونت اجرائی و پیگیری های این هلدینگ در ارتباط با سازمان و شرکت های دولتی” منصوب شد. در این حکم آمده است جناب آقای عبدالرحمن نیک سرشت نظر بِه توانمندی […]

 • با پیشنهاد بابک طهماسبی مدیریت هلدینگ و با تایید و حکم هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس استاد عبدالرحمن نیک سرشت بِه عنوان “معاونت اجرائی و پیگیری های این هلدینگ در ارتباط با سازمان و شرکت های دولتی” منصوب شد.

  در این حکم آمده است جناب آقای عبدالرحمن نیک سرشت نظر بِه توانمندی ها و تجارب ارزنده ی جنابعالی از این پس “امور اجرائی و پیگیری های هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس علی الخصوص در ارتباط با سازمان ها و شرکت های دولتی و حوزه ی شورا و شهرداری” بِه شما محول می گردد.
  امید است در انجام وظایف محوله همچون همیشه نهایت تلاش و همت خود را بِه کار بندید.

  هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  پیشنهاد بابک طهماسبی مدیریت هلدینگ و با تایید و حکم هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس استاد عبدالرحمن نیک سرشت بِه عنوان “معاونت اجرائی و پیگیری های این هلدینگ در ارتباط با سازمان و شرکت های دولتی” منصوب شد.

  در این حکم آمده است جناب آقای عبدالرحمن نیک سرشت نظر بِه توانمندی ها و تجارب ارزنده ی جنابعالی از این پس “امور اجرائی و پیگیری های هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس علی الخصوص در ارتباط با سازمان ها و شرکت های دولتی و حوزه ی شورا و شهرداری” بِه شما محول می گردد.
  امید است در انجام وظایف محوله همچون همیشه نهایت تلاش و همت خود را بِه کار بندید.

  هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس

  پیشنهاد بابک طهماسبی مدیریت هلدینگ و با تایید و حکم هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس استاد عبدالرحمن نیک سرشت بِه عنوان “معاونت اجرائی و پیگیری های این هلدینگ در ارتباط با سازمان و شرکت های دولتی” منصوب شد.

  در این حکم آمده است جناب آقای عبدالرحمن نیک سرشت نظر بِه توانمندی ها و تجارب ارزنده ی جنابعالی از این پس “امور اجرائی و پیگیری های هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس علی الخصوص در ارتباط با سازمان ها و شرکت های دولتی و حوزه ی شورا و شهرداری” بِه شما محول می گردد.
  امید است در انجام وظایف محوله همچون همیشه نهایت تلاش و همت خود را بِه کار بندید.

  هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس