با حکم دکتر خداداد غریب پور بابک طهماسبی به عنوان مشاور رسانه ای شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات ایران منصوب شد.در حکم ایشان آمده است نظر به تجارب و تجربیات ارزشمند جنابعالی با این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل در امور رسانه منصوب می گردید. امید است با استعانت از خداوند منان و […]

 • با حکم دکتر خداداد غریب پور بابک طهماسبی به عنوان مشاور رسانه ای شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات ایران منصوب شد.در حکم ایشان آمده است نظر به تجارب و تجربیات ارزشمند جنابعالی با این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل در امور رسانه منصوب می گردید.
  امید است با استعانت از خداوند منان و با استفاده از ظرفیت های موجود در جهت پیشرفت اهداف و تحقق برنامه های مرتبط با این حوزه موفق و موید باشید.

  شایان ذکر است بابک طهماسبی روزنامه نگار و در حال حاضر مدیر هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس بزرگ‌ترین دفتر رسانه ای کشور می باشد.
  در کارنامه ی ایشان مشاور عالی فرماندار اهواز؛مشاور شهردار اهواز؛مشاور فرمانداری های مختلف در استان خوزستان و نیز مشاور عالی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف؛همچنین رییس رسانه ی مناطق نفتخیز جنوب و مشاور رسانه ای مدیران کل و مدیران عامل شرکت های صنعتی در خوزستان و کشور دیده می شود.

   

   

   

   

   

  جارب و تجربیات ارزشمند جنابعالی با این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل در امور رسانه منصوب می گردید.
  امید است با استعانت از خداوند منان و با استفاده از ظرفیت های موجود در جهت پیشرفت اهداف و تحقق برنامه های مرتبط با این حوزه موفق و موید باشید.

  شایان ذکر است بابک طهماسبی روزنامه نگار و در حال حاضر مدیر هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس بزرگ‌ترین دفتر رسانه ای کشور می باشد.
  در کارنامه ی ایشان مشاور عالی فرماندار اهواز؛مشاور شهردار اهواز؛مشاور فرمانداری های مختلف در استان خوزستان و نیز مشاور عالی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف؛همچنین رییس رسانه ی مناطق نفتخیز جنوب و مشاور رسانه ای مدیران کل و مدیران عامل شرکت های صنعتی در خوزستان و کشور دیده می شود.شایان ذکر است بابک طهماسبی روزنامه نگار و در حال حاضر مدیر هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس بزرگ‌ترین دفتر رسانه ای کشور می باشد.
  در کارنامه ی ایشان مشاور عالی فرماندار اهواز؛مشاور شهردار اهواز؛مشاور فرمانداری های مختلف در استان خوزستان و نیز مشاور عالی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف؛همچنین رییس رسانه ی مناطق نفتخیز جنوب و مشاور رسانه ای مدیران کل و مدیران عامل شرکت های صنعتی در خوزستان و کشور دیده می شود.