نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰، برای همه دانشجویان حضوری است. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز، مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، در خصوص برگزاری امتحانات پایانی نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، اظهار کرد : مسلما نحوه امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، برای همه دانشجویان حضوری است […]

 • نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰، برای همه دانشجویان حضوری است.
  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز، مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، در خصوص برگزاری امتحانات پایانی نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، اظهار کرد : مسلما نحوه امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، برای همه دانشجویان حضوری است ، زیرا تاکید از سوی وزارت بهداشت بر این است که آزمون دانشجویان به صورت حضوری باشد .

  دکتر مهدی تولا گفت : آزمون پایان ترم همه ورودی‌های ۱۴۰۰ به قبل از جمله دانشجویان تازه وارد دانشگاه علوم پزشکی اهواز به صورت حضوری برگزار خواهد شد .

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز، مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، در خصوص برگزاری امتحانات پایانی نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، اظهار کرد : مسلما نحوه امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، برای همه دانشجویان حضوری است ، زیرا تاکید از سوی وزارت بهداشت بر این است که آزمون دانشجویان به صورت حضوری باشد .

  دکتر مهدی تولا گفت : آزمون پایان ترم همه ورودی‌های ۱۴۰۰ به قبل از جمله دانشجویان تازه وارد دانشگاه علوم پزشکی اهواز به صورت حضوری برگزار خواهد شد .

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز، مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، در خصوص برگزاری امتحانات پایانی نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، اظهار کرد : مسلما نحوه امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، برای همه دانشجویان حضوری است ، زیرا تاکید از سوی وزارت بهداشت بر این است که آزمون دانشجویان به صورت حضوری باشد .

  دکتر مهدی تولا گفت : آزمون پایان ترم همه ورودی‌های ۱۴۰۰ به قبل از جمله دانشجویان تازه وارد دانشگاه علوم پزشکی اهواز به صورت حضوری برگزار خواهد شد

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز، مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، در خصوص برگزاری امتحانات پایانی نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، اظهار کرد : مسلما نحوه امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، برای همه دانشجویان حضوری است ، زیرا تاکید از سوی وزارت بهداشت بر این است که آزمون دانشجویان به صورت حضوری باشد .

  دکتر مهدی تولا گفت : آزمون پایان ترم همه ورودی‌های ۱۴۰۰ به قبل از جمله دانشجویان تازه وارد دانشگاه علوم پزشکی اهواز به صورت حضوری برگزار خواهد شد