ساخت چهار تصفیه خانه در شهر‌های خوزستان تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت کاری داشته است. به گزارش پایگاه خبری رو در رو؛مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: این تصفیه خانه در شهر‌های خرمشهر، آبادان، بندر امام خمینی و بندر ماهشهر در حال اجرا می‌باشند. محمد رضا کرمی نژاد افزود: این تصفیه خانه […]

 • ساخت چهار تصفیه خانه در شهر‌های خوزستان تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت کاری داشته است.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو؛مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: این تصفیه خانه در شهر‌های خرمشهر، آبادان، بندر امام خمینی و بندر ماهشهر در حال اجرا می‌باشند.

  محمد رضا کرمی نژاد افزود: این تصفیه خانه با هدف جمع آوری   و تصفیه فاضلاب این شهر‌ها ساخته می‌شوند.

  وی ادامه داد: ساخت تصفیه خانه‌های شهر‌های خرمشهر، آبادان، بندر امام خمینی و بندر ماهشهر تاکنون ۷۱ درصد پیشرفت کاری داشته است.

  مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: این تصفیه خانه با اعتبار ارزی ۴۶ میلیون یورو و به صورت  فایناس خارجی در حال ساخت می‌باشند.

  *

  ساخت چهار تصفیه خانه در شهر‌های خوزستان تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت کاری داشته است.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو؛مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: این تصفیه خانه در شهر‌های خرمشهر، آبادان، بندر امام خمینی و بندر ماهشهر در حال اجرا می‌باشند.

  محمد رضا کرمی نژاد افزود: این تصفیه خانه با هدف جمع آوری   و تصفیه فاضلاب این شهر‌ها ساخته می‌شوند.

  وی ادامه داد: ساخت تصفیه خانه‌های شهر‌های خرمشهر، آبادان، بندر امام خمینی و بندر ماهشهر تاکنون ۷۱ درصد پیشرفت کاری داشته است.

  مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: این تصفیه خانه باع اعتبار ارزی ۴۶ میلیون یورو و به صورت  فایناس خارجی در حال ساخت می‌باشند.

  ساخت چهار تصفیه خانه در شهر‌های خوزستان تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت کاری داشته است.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو؛مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: این تصفیه خانه در شهر‌های خرمشهر، آبادان، بندر امام خمینی و بندر ماهشهر در حال اجرا می‌باشند.

  محمد رضا کرمی نژاد افزود: این تصفیه خانه با هدف جمع آوری   و تصفیه فاضلاب این شهر‌ها ساخته می‌شوند.

  وی ادامه داد: ساخت تصفیه خانه‌های شهر‌های خرمشهر، آبادان، بندر امام خمینی و بندر ماهشهر تاکنون ۷۱ درصد پیشرفت کاری داشته است.

  مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: این تصفیه خانه باع اعتبار ارزی ۴۶ میلیون یورو و به صورت  فایناس خارجی در حال ساخت می‌باشند.